Reglement

 

1. De inschrijving, per persoon, tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld.

2. De inschrijving dient te geschieden op het door de Reggestreek Wandel4daagse verstrekte deelnemerskaart. Dit geldt als bewijs van inschrijving.

3. De herinnering aan de Reggestreek Wandel4daagse wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan de deelnemer (ster), die de Wandel4daagse met goed gevolg heeft uitgelopen en in het bezit is van het minimaal vereiste aantal controlestempels.

4. De deelnemers aan de Reggestreek Wandel4daagse doen vrijwillig en geheel voor eigen risico mee aan dit evenement.

5. De beschikbare tijd voor het afleggen van de routes is voldoende om een redelijk en rustig tempo aan te houden. Vooral op de smalle bos -, heidepaden en landwegen kan een snel tempo hinderlijk zijn voor andere wandelaars. 

6. Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en blijven.

7. De deelnemers zijn verplicht de voor iedere wandelaar geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van de politie, dan wel verkeersregelaars, dienen strikt te worden opgevolgd. Dit geldt ook voor waar mogelijk links van de weg lopen.

8. Het is nadrukkelijk verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

9. Wanneer naar het oordeel van het organisatie van de Mölke Wandel4daagse bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken de Mölke Wandel4daagse geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, kan de inschrijver of andere belanghebbende uit dien hoofde geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van de inschrijfkosten.

10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie

11. Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd.